Ympäristövastuu

Yhtiön järjestämä jätehuolto vähentää hiilidioksidipäästöjä yli 5 000 suomalaisen keskivertopäästöjen verran. Hajuihin liittyvät yhteydenotot vähenivät edelleen.

Ympäristölupa ja -järjestelmä

Keltakankaan jätekeskuksen alueen kaikki toiminnot sisältyvät Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 25.11.2009 antamaan yhtenäisympäristölupaan sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto 20.9.2011 myöntämään ympäristölupaan. Jäteasemien toimintoja on luvitettu kuntien luvilla.

Jätekeskuksen toiminnan luvanmukaisuutta valvoo Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja viranomaisiin ollaan jatkuvasti tiiviissä yhteydessä. Viranomaiset tekivät ympäristönsuojeluasetuksen mukaisen tarkastuksen 26. lokakuuta.

Yhtiö käyttää toimintansa kehittämisessä apuna ISO 14001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää ja ISO 9001 -standardin mukaista laatujärjestelmää. Bureau Veritas Certification Finland auditoi molemmat järjestelmät kesäkuussa.

Jätehuolto vähentää hiilipäästöjä

LCA-Consulting teki tutkimuksen Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjäljestä. Laskennassa tarkasteltiin jätteiden keräystä, kierrätystä, hyödyntämistä ja käsittelyä. Huomioon otettiin koko ketju vastaanotosta lopulliseen käsittelyyn saakka. Tutkimuksessa huomioitiin asuinkiinteistöjen loppu- ja biojäte, ekopisteiden lasi-, metalli-, paperi- ja kartonkijäte, jäteasemien jätteet sekä jätekeskukseen tuodut hyödynnettävät jätteet.

Selvityksen mukaan kaikki keräykset vähensivät hiilipäästöjä. Lajittelulla, kierrätyksellä ja hyödyntämisellä säästettiin noin 49 000 tonnia hiilipäästöjä. Tämä vastaa noin 5 440 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Vaikutukset ilmaan

Yhtiön toiminnasta aiheutuu päästöjä ilmaan lähinnä kaatopaikalta. Eloperäisen jätteen hajoaminen vapauttaa ilmakehään hiilidioksidia sekä metaania, jotka ovat molemmat kasvihuonekaasuja. Kaatopaikan kaasukeräysjärjestelmä vähentää merkittävästi haitallisten ja haisevien kaasuyhdisteiden vapautumista ilmaan.

Jätekeskuksessa on kerätty kaatopaikalla muodostuvaa kaasua vuodesta 2011 lähtien. Vuotuisten tutkimusten mukaan nykyisellä kaasunkeräysjärjestelmällä pystytään kaatopaikan tuottamasta kaasusta saamaan talteen noin 60 %. Kerätty kaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa kolmen mikroturbiinin avulla. Vuonna 2016 kaatopaikalta pumpattiin 500 000 m³ kaatopaikkakaasua, mikä kokonaisuudessaan käytettiin sähkön- ja lämmön tuotantoon. Mikroturbiinien käyttöaste oli 94 %, mikä tarkoittaa, että yksi kolmesta turbiinista oli lähes aina päällä.

Yhtiö tekee säännöllistä hajujen omavalvontaa jätekeskuksen alueella sekä lähiympäristössä. Valvonnan tulokset raportoidaan kuukausittain Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle sekä Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluille. Vuonna 2016 tehtiin 147 hajujen havaintokierrosta. Alueen ulkopuolella havaittiin hajuja vain joka neljännellä tarkkailukerralla. Lähiasukkaat ottivat yhteyttä hajuihin liittyen vain kahdesti.

Vaikutukset vesistöön

Ympäristölupamääräysten mukainen jätevesien tarkkailu hoidetaan Keltakankaalla Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hyväksymän vesientarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelmassa huomioidaan koko Hyötyvirta-alue eli Kymenlaakson Jätteen lisäksi Ekokem Oyj:n, Umacon Oy:n, JM Ekoturve Oy:n, Kuljetus Sinkkonen Oy:n ja Kouvolan kaupungin toimintoja. Tämän yhteisen ohjelman lisäksi Kymenlaakson Jätteellä on oma tarkkailuohjelmansa.

Jätekeskuksen toiminnan vaikutus on nähtävissä ojavesituloksissa. Toiminta vaikuttaa selvimmin veden sähkönjohtavuuteen, pH-arvoon sekä typen, bakteerien ja kloridien pitoisuuksiin. Hyötyvirta-alueen vesientarkkailun yhteenvetoraportin mukaan alueen etenkin typpikuormitus pieneni merkittävästi vuonna 2016.

Jätekeskuksen alueen kaikki jätevedet esikäsitellään omassa jätevedenpuhdistamossa. Esipuhdistettu jätevesi johdetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon keskusjätevedenpuhdistamolle jatkokäsiteltäviksi. Vuonna 2016 jätekeskuksen alueella käsiteltiin 66 248 m³ jätevettä.

 

 

Jätekeskuksen ympäristötunnuslukuja

2012 2013 2014  2015 2016 yksikkö
Jätetäytön metaanintuotto (FOD-menetelmä) 1167 1008 900 898 965 t (CH4)
Jätevesien määrä viemäriin 76101 58249 59836 66802 66 248 m3
Jäteveden laatu:
Typpi (N)-pitoisuus (ka) 231 219 139 166 89 mg/l
Fosfori (P)-pitoisuus (ka) 1,4 0,7 0,2 0,4 0,4 mg/l
Kiintoainepitoisuus (ka) 125 42 15,5 20,8 30,5 mg/l
BOD7-pitoisuus (ka) 81 88 8,0 15,8 20,9 mg/l
Ammoniumtyppi (NH4+)-pitoisuus (ka) 180 178 56 89 59 mg/l
Ulkopuoliset hajuvalitukset 12 10 14 3 2 kpl

 

Kymenlaakson Jäte Oy:n vesientarkkailu

Tutkittava kohde pisteitä tarkkailutiheys perusanalyysejä lisäanalyysejä* määrityksiä vuodessa
pintavedet 7 4 x vuodessa 9 14 322
pohjavedet 6 2 x vuodessa 12 14 228
suotovedet 1 10 x vuodessa 6 17 79
yhteensä 14    27 45 629


*Pinta- ja pohjavesistä krt/a ja suotovesistä 2 krt/a