Tuloslaskelma 1.1.2016–31.12.2016

1.1.2016-31.12.2016 1.1.2015 – 31.12.2015
Liikevaihto 16 122 277,02 15 137 325,44
Liiketoiminnan muut tuotot 121 857,48 122 310,10
Materiaalit ja palvelut
Ulkopuoliset palvelut -7 939 601,00 -7 605 360,18
Materiaalit ja palvelut yhteensä -7 939 601,00   -7 605 360,18
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -1 826 250,98  -1 803 736,44
Henkilösivukulut
Eläkekulut -328 341,30   -330 656,50
Muut henkilösivukulut -104 747,61   -110 748,98
Henkilöstökulut yhteensä -2 259 339,89   -2 245 141,92
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -939 247,57   -1 106 662,94
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -939 247,57   -1 106 662,94
Liiketoiminnan muut kulut -4 524 856,48   -3 507 264,92
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 581 089,56   795 205,58
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 118 509,44 122 081,38
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 8 735,49 -9 071,38
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille -19 549,33 -19 660,53
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 107 695,60 93 349,47
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 688 785,16 888 555,05
Tilinpäätössiirrot
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 156 674,82 37 673,15
Tilinpäätössiirrot yhteensä 156 674,82 37 673,15
Tuloverot
Tilikauden verot -233 648,17 -286 471,15
Tuloverot yhteensä -233 648,17 -286 471,15
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 611 811,81 639 757,05

 

Tase 31.12.2016

VASTAAVAA

31.12.2016   31.12.2015
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 7 187,50   8 337,50
Muut pitkävaikutteiset menot 19 516,62 1 517,83
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 26 704,12 9 855,33
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Omistuskiinteistöt 118 732,62 118 732,65
Rakennukset ja rakennelmat
Omistusrakennukset ja -rakennelmat 2 937 449,37 3 277 661,08
Koneet ja kalusto 1 618 618,12 1 846 224,05
Muut aineelliset hyödykkeet 2 146 218,86 2 170 377,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 331 133,13 60 309,87
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 7 152 152,13 7 473 305,01
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 100 100
Sijoitukset yhteensä 100 100
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 7 178 956,25 7 483 260,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Pitkäaikaiset
Muut saamiset 25 723,63 25 723,63
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 25 723,63 25 723,63
Lyhytaikaiset
Myyntisaamiset 2 121 041,56 1 992 257,56
Lainasaamiset 2 808,87 0
Siirtosaamiset 122 004,06 222 644,00
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 2 245 854,49 2 214 901,56
Saamiset yhteensä 2 271 578,12 2 240 625,19
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 988 155,62 979 378,47
Rahoitusarvopaperit yhteensä 988 155,62 979 378,47
Rahat ja pankkisaamiset 6 306 127,37 4 958 882,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 9 565 861,11 8 178 886,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 744 817,36 15 662 146,89

 

VASTATTAVAA

31.12.2016 31.12.2015
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma
Osakepääoma 860 786,08 860 786,08
Osakepääoma yhteensä 860 786,08 860 786,08
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6,13 6,13
Muut rahastot yhteensä 6,13 6,13
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 5 544 779,58 4 905 022,53
Tilikauden voitto (tappio) 611 811,81 639 757,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 7 017 383,60 6 405 571,79
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 1 488 851,78 1 645 526,60
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 1 488 851,78 1 645 526,60
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 4 482 184,90 4 459 480,02
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 4 482 184,90 4 459 480,02
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 80 000,00 240 000,00
Pitkäaikaiset velat yhteensä 80 000,00 240 000,00
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 160 000,00 160 000,00
Ostovelat 1 586 743,23 1 620 012,19
Muut velat 267 777,25 358 651,82
Siirtovelat 1 661 876,60 772 904,47
Lyhytaikaiset velat yhteensä 3 676 397,08 2 911 568,48
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 756 397,08 3 151 568,48
     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 744 817,36 15 662 146,89