Hallituksen toimintakertomus

1.1.–31.12.2016

Tehtävät, toiminta-alue ja tavoitteet

Kymenlaakson Jäte Oy on vuonna 1997 perustettu osakeyhtiö, jonka omistavat Haminan, Iitin, Lapinjärven, Kouvolan, Kotkan, Miehikkälän, Mäntyharjun, Pyhtään ja Virolahden kunnat. Toiminta-alueella asui vuoden lopussa n. 186 400 asukasta.

Yhtiö hoitaa omistajakuntiensa puolesta lakisääteisiä asumisjätehuollon palvelutehtäviä sen mukaan, kuin eri kunnat ovat näitä tehtäviä yhtiölle siirtäneet. Yhtiön jätteenkäsittelytoimintaa hoidetaan Keltakankaan jätekeskuksesta, jossa sijaitsevat lajitteluterminaali ja lajittelulaitos sekä yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue. Yhtiö ottaa vastaan ja käsittelee myös yrityksiltä tulevaa jätettä jäte- ja hankintalain sallimissa rajoissa. Jätehuollon palvelut tuotetaan pääasiassa käyttämällä alihankintaa paikallisilta yrityksiltä.

Jäteyhtiö otti vastaan vuonna 2016 jätteitä yhteensä noin 173 350 tonnia, kokonaisjätemäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden 17 %. Toimialueelta asumisessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyttä loppujätettä otettiin vastaan 34 975 tonnia, kasvua jätemäärässä oli 1,5 %. Kaikki loppujäte ohjattiin energiahyödyntämiseen Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaan. Energiana hyödynnettiin kaikesta vastaan otetusta jätteestä yhteensä 68 042 tonnia, mikä on 9,14 % edellisvuotista enemmän. Erilliskerättyä biojätettä toimitettiin käsittelyyn 4499 tonnia, määrä laski 33,4 % edellisvuoteen nähden.

Jätekeskuksesta käsittelyyn toimitetusta jätteestä meni kierrätykseen yhteensä 16 600 tonnia, mikä on 12,7 % kaikesta toimitetusta jätteestä. Loppusijoitukseen jätteestä päätyi enää 8,3 %.

Jäteasemilla ja hyötyjätepisteillä otettiin vastaan hyödynnettäviä jätteitä n. 16 930 tonnia, joista tuottajayhteisöjen lukuun vastaanotettuja jätteitä oli n. 1 620 tonnia. Vaarallisia jätteitä kerättiin yhteensä 462 tonnia.

Resursseja ja toimintaa on suunnattu ympäristökasvatukseen, neuvontaan ja valistukseen, koska uskomme niillä saavutettavan tuloksia jätteen synnyn ehkäisemisessä, jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämisessä ja kierrätettävyyden edistämisessä. Uusissa jätehuoltomääräyksissä on lisätty lajitteluvelvoitteita.

Kuljetusurakoihin sisällytettiin aiempaa useampia erilliskerättyjä jätelajeja. Jätteenkäsittelyssä pystyttiin erottelemaan tehokkaammin kierrätykseen ja muuhun hyötykäyttöön kelpaavia materiaaleja ja kasvattamaan hyötykäytön osuutta.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Kaatopaikka-asetuksen rajoitukset näkyivät yhtiön toiminnassa. Keltakankaan jätekeskukseen tarjottiin käsiteltäväksi enemmän kuin pystyttiin ottamaan vastaan sellaisia lajiteltavia jätteitä, jotka olisivat ennen päätyneet kaatopaikoille. Sekalaisen jätteen käsittely vie enemmän aikaa loppusijoitukseen verrattuna, mikä näkyy varastomäärien lisääntymisenä.

Huonekalujen purkutoiminta vakiintui. Keltakankaan uusi purkuhalli huolehtii jätekeskukseen vastaanotettujen sekä Heinsuon jäteasemalta ja pienemmiltä jäteasemilta tulevien huonekalujen purkamisesta. Ahlmanintien jäteasemalla huonekaluja on purettu jo vuodesta 2013 alkaen.

Etelä-Kymenlaaksossa aloitettiin yhteistyö Sotek-säätiön kanssa isokokoisten tavaroiden noutopalvelussa, ja minijäteasematoiminnassa.

Pakkausjäteasetus siirsi pakkausjätteiden vastaanoton tuottajien vastuulle jo vuonna 2015 ja valtakunnallisen keräysverkoston ylläpitovelvollisuus tuli tuottajille 1.1.2016 alkaen. Verkoston valmistuminen viivästyi. Yhtiö täydentää tuottajien keräyspisteverkostoa ja turvaa palvelun saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla.

Uuden hankintalain edellyttämää toimintamallin muutosta valmisteltiin.

Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta

Tilikauden liikevaihto oli 16,12 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 % (15,14 milj. euroa v. 2015). Liikevaihdon kasvu syntyi toiminnan volyymin kasvusta ja asiakaskunnan laajentumisesta.

Kuluneen tilikauden liikevoitto oli 0,6 milj. euroa, eli 3,6 % liikevaihdosta (0,80 milj.euroa/ 5,3 % vuonna 2015). Tilikauden voitto oli 0,61 milj. euroa (0,64 milj. euroa vuonna 2015).

Tulos ja liikevaihto ylittivät budjetoidun. Investointien yhteismäärä oli 0,64 milj. euroa, mikä on 4,4 % liikevaihdosta. Suurimmat investoinnit olivat pyörä- ja kaivinkoneiden uusiminen 0,39 M € ja toimiston LVIS-järjestelmän uusiminen 0,21 M €.

Tuleva kehitys

Nykyhallituksen hallitusohjelmaan kirjatut ja jo päätetyt tai esityksissä olevat hankintalain  ja jätelain muutosesitykset, joilla jätelaitosten oikeuksia markkinaehtoisen jätehuollon ja yhdyskuntajätehuollon hoitamisessa rajoitetaan, tulevat vaikuttamaan merkittävästi yhtiön toimintaan.

Toiminta keskittyy kuntien vastuulle kuuluvien jätehuollon palvelutehtävien tuottamiseen. Yritys panostaa toiminnassaan lisäarvon tuottamiseen asiakkailleen monipuolistamalla palvelutarjontaansa ja parantamalla palvelun laatua ja saavutettavuutta. Oman toiminnan ympäristövaikutuksia vähennetään parantamalla kierrätysastetta ja uuden teknologian käyttöönotolla jätteenkäsittelytoiminnoissa.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta

 Yhtiö selvitti omien toimintojensa hiilijalanjäljen lähtötason pohjana toiminnassaan syntyvien päästöjen vähentämistoimille. Yhtiö oli yhtenä yritysosapuolena mukana vuoden 2016 lopussa päättyneessä 3-vuotisessa TEKES-hankkeessa ARVI – Material Value Chains  Oma tutkimus- ja tuotekehitys keskittyi haravointi- ja puutarhajätteiden käsittelyteknologian valintaa palvelevaan selvitystyöhön sekä asiakasraportontijärjestelmien kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamishankkeisiin. Lisäksi olimme mukana lukuisissa Kinnon, Cursorin, Xamkin, Ksaon ja Parik-säätiön tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Toimintajärjestelmä kattaa laatu- ja ympäristöjärjestelmät standardien ISO 9001:2008 ja ISO 14001:2004 -mukaisesti. Auditoidut laatu- ja ympäristöjärjestelmät on sertifioitu 15.9.2015.

Yhtiön hallinto

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2016. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. Hallituksen jäseninä 22.4.2016 alkaen ovat:

Ville Salonen Kouvola puheenjohtaja
Imre Rask Kotka varapuheenjohtaja
Matti Ruoti Hamina jäsen
Pia Hurtta Kotka jäsen
Leena Kataikko Miehikkälä jäsen
Maija Lehtomäki Kouvola jäsen
Tapio Montonen Mäntyharju jäsen
Jussi Raukko Kouvola jäsen
Rebecka Vaara Kouvola jäsen

Yhtiön varsinainen tilintarkastaja tilikaudella oli Kymen Tilintarkastus Oy Kotkasta, päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut  Lotta Kauppila KHT.

Toimitusjohtajana toimi Kari Martikainen.

Esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi

Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen mukaisesti osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto, 611811,81 euroa, jätetään taseeseen voittovarojen tilille.

Hallitus