Jätteen vastaanotto ja käsittely

Jätekeskukseen vastaanotettujen jätteiden määrä kasvoi 21 % edellisvuodesta. Kaatopaikasta maisemoitiin hehtaarin suuruinen alue. Lajittelulaitoksen kehittämistä ja uutta biokaasulaitosta valmisteltiin.

Jätteen määrän kasvu jatkui jätekeskuksessa

Keltakankaan jätekeskukseen vastaanotettiin käsiteltäväksi ennätysmäärä jätteitä. Orgaanisen ja biohajoavan jätteen loppusijoittamisen rajoittaminen ohjasi aiemmin kaatopaikoille sijoitettuja jätteitä käsittelyyn Kymenlaakson Jätteelle. Tiivis yhteistyö jätealan eri toimijoiden kesken näkyi etenkin käsiteltävien lajittelurejektien sekä varastointi- ja siirtokuormauspalveluiden määrän kasvuna.

Keltakankaan jätekeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä noin 118 000 tonnia. Vastaanotettujen jätteiden määrä kasvoi edellisvuodesta 21 %. Jätemäärien kasvu kohdistui rakennus- ja purkujätteisiin sekä erilaisiin tuotantotoiminnan ja teollisuuden vastaanotettuihin jätteisiin. Välivarastointi- ja siirtokuormauspalveluiden jätemäärät kasvoivat 15 % edellisvuodesta.

jatteenvastaanotto1

Valtaosa jätteistä pystytään hyödyntämään

Yhtiön vastaanottopisteissä ja keräyksissä vastaanotetuista jätteistä hyödynnettiin energiana ja maanrakennuksessa 76,5 %. Kierrätykseen materiaaleja ohjautui 17,5 % ja vain 6 % loppusijoitettiin kaatopaikalle. Yhteensä jätemateriaaleja käsiteltiin yhtiön omissa ja yhteistyökumppaneiden prosesseissa noin 161 400 tonnia. Kaikki yhtiön toimialueelta kerätty asumisessa syntyvä loppujäte hyödynnettiin energiana Kotkan Energian hyötyvoimalaitoksessa.

Sekalaisen jätteen lajittelulaitoksella on käsitelty koko linjaston käyttöaikana yli 57 000 tonnia jätettä. Vuodesta 2013 toiminut linjasto on tuottanut käsittelemistään jätejakeista materiaaleja energiahyödyntämiseen 52 %, maanrakennukseen 24,5 % ja kierrätykseen 6,5 %. Linjastolla käsitellystä jätteestä on loppusijoitettu kaatopaikalle ainoastaan 17 %.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana jätteiden käsittely jätekeskuksessa on muuttunut loppusijoituksesta energia- ja materiaalihyödyntämiseen valmistelevaksi käsittelyksi. Vuonna 2006 vastaanotetuista kiinteistä yhdyskunta- ja rakennusjätteistä loppusijoitettiin kaatopaikalle 75 %. Vuonna 2016 määrä oli enää 6 %. Tämän on mahdollistanut vahva ja suunnitelmallinen panostus jätteiden energiahyödyntämiseen, erilliskeräyksiin ja lajittelutoimintaan.

jatteenvastaanotto2

Kaatopaikan maisemoinnin 3. vaihe valmistui

Jätteiden loppusijoitusalueen osittainen maisemointi valmistui elokuussa. Pinta-alaltaan hehtaarin kokoiselle alueelle rakennettiin kesän aikana kaasunkeräys-, tiivis- ja pintakerroksista koostuva rakenne. Tämä edesauttaa kaatopaikkakaasun talteenottoa sekä ehkäisee ympäristön hajuhaittoja, roskaantumista ja haittaeläinten esiintymistä alueella.

Tavanomaisen jätteen kaatopaikasta on nyt yhteensä noin 3 ha suljettu lopullisella pintarakenteella. Päivittäispeitto- ja rakennemateriaaleina kaatopaikalla hyödynnettiin vuoden aikana erilaisia käsiteltyjä jätemateriaaleja noin 12 000 tonnia. Kivennäismaa-aineksia hyödynnettiin vastaavassa tarkoituksessa enää vain noin 1 800 tn.

Biokaasulaitosta ja lajittelulaitoksen kehittämistä valmisteltiin

Yhtiö valmisteli vuoden aikana kuivamädätykseen perustuvan biokaasulaitoksen hankinnan kilpailuttamalla ratkaisuvaihtoehdon orgaanisten ja biohajoavien jätteiden käsittelyyn. Suotopetiprosessiin perustuva panosperusteinen biokaasulaitos valmistuu Keltakankaan jätekeskukseen alkusyksystä 2017.

Murkaus- ja lajittelulinjastojen kehitystyö jatkui linjastojen osaksi asennettavien optisten erottelijoiden hankinnalla. Uudet erottimet varmistavat linjastojen tuottamien energiahyödynnettävien jakeiden laatua poistamalla niiden joukosta epäpuhtauksia. Erottimet ovat muunneltavissa hyötymateriaalien talteenottoon tulevaisuudessa. Uudet erottimet toimivat osana linjastoja huhtikuun 2017 aikana.
jatteenvastaanotto3

jatteenvastaanotto4