Toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2016 jätehuollon toimialaa hämmensivät Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjatut hankintalain uudistus ja jätelain muutosesitys. Niiden valmistelu työllisti ministeriön virkakuntaa ja koko jätealan edunvalvontaa kohtuuttomasti. Vuoden aikana Suomessa tehtiin lukuisia selvityksiä ja kyselyjä, joilla pyrittiin selvittämään, onko jätehuollossa ylipäänsä olemassa hallitusohjelman perusteluissa väitettyä kilpailuneutraliteettiongelmaa ja miten lainsäädäntöön esitetyt muutokset toteutuessaan vaikuttaisivat kokonaisuutena hyvin toimivaan jätehuoltojärjestelmään. Vaikutuksista ei päästy yksimielisyyteen, joten asiat tulevat eduskunnan ratkaistavaksi vasta vuoden 2017 loppupuoliskolla. Nähtävästi muutokset tulevat siirtämään tähän saakka kuntien jätehuoltovastuulle kuuluneita toimialoja yksityissektorille. Muutos tullee nostamaan jätehuollon kustannuksia sekä kunnan vastuulle jääville että kunnan vastuulta poistuville yhteiskunnan sektoreille.

Pakkausjätehuollon vastuu siirtyi

Tuottajayhteisöt järjestivät pakkausjätteille lain edellyttämiä vastaanottoterminaaleja. Vuoden 2015 toukokuun alusta järjestyi pakkauslasille terminaalit Kotkaan ja Keltakankaalle, kartonkipakkauksille terminaalit Kuusankoskelle ja Kotkaan, mutta metallipakkauksille terminaali saatiin vain Kotkaan. Tuottajien Rinki-keräyspisteverkoston tuli olla käyttövalmis vuoden 2016 alussa, mutta verkosto valmistui vasta heinäkuussa.  Jäteyhtiölle jäi hoidettavaksi palveluverkkotyöryhmän linjauksen mukaisesti 72 täydentävää ekopistettä.

Orgaanisen ja biohajoavan jätteen kaatopaikkarajoitus voimaan

Orgaanisen ja biohajoavan jätteen kaatopaikkarajoitukset astuivat voimaan vuoden 2016 alussa. Kymenlaakson Jäte oli valmistautunut muutokseen jo ennakkoon, joten lakimuutos ei näkynyt omassa toiminnassa merkittävästi. Sen sijaan yhtiölle tarjottiin selvästi enemmän elinkeinotoiminnan tuottamaa ja mekaanisesti lajiteltavaa jätettä. Koneellisen lajittelukapasiteetin lisäämistä ja lopputuotteiden laatua tehostavia investointeja valmisteltiin. Kaatopaikalle sijoitettiin vuoden aikana vain hyödyntämiskelvottomia ja vaarallisia jätteitä, joiden yhteismäärä oli enää 6 % kaikesta käsitellystä jätteestä.

Yhteistyö omistajien kanssa lisääntyi

Samalla kun valtakunnallisen ekopisteverkoston hoitovastuu siirtyi vuoden alussa Rinki Oy:lle, siirsivät Virolahden, Miehikkälän ja Haminan kunnat täydentävien ekopisteidensä hoitovastuun jäteyhtiölle. Vuoden alusta yhtiö alkoi järjestää myös Miehikkälän ja Virolahden kuntien omien kiinteistöjen jätteenkuljetukset. Ne kilpailutettiin samassa urakassa Haminan kaupungin kiinteistöjen kanssa. Yhteistyötä on tarkoitus laajentaa vielä sellaisten kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen, jotka ovat ilman kunnollista tai kiinteää tieyhteyttä.

Rooli kiertotaloudessa

Sen jälkeen kun Euroopan komissio julkaisi vuonna 2015 kiertotalouden tiedonannon, ovat monenlaiset toimijat koettaneet löytää itselleen roolia kiertotaloudessa.  Kuntien jätelaitosten rooli on merkittävä, sillä ne ovat jo pitkään olleet edelläkävijöitä materiaalivirtojen eriyttämisessä ja ohjaamisessa kiertotalouden käyttöön. Yhtiössämme kiertotaloutta edistetään käytännön arkityön lisäksi myös olemalla mukana monissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Laajensimme myös neuvonnan ja ympäristökoulutuksen kattavuutta ja sitä kautta asukkaidemme tietoisuutta kiertotaloudesta.

Talous ja laatu kunnossa

Liiketaloudellisesti vuosi 2016 meni budjetoitua paremmin. Liikevaihto- ja tulostavoitteet saavutettiin, vaikka asiakasmaksut pidettiin pääosin entisellään. Kiitos menestyksestä kuuluu omistajille, jotka ovat linjauksillaan mahdollistaneet kasvavien palvelutarpeiden vaatiman infran rakentamisen sekä henkilökunnalle, joka on jaksanut kehittää toimintaa sekä omaa osaamistaan vastuullisesti muutoksen tuulista huolimatta. Vuonna 2016 jäteyhtiö vastaanottama jätemäärä kasvoi selvästi ja jätteen kiinteistökeräyksessä olevien kiinteistöjen määrä nousi n. 4,7 %. Kaupunkien kunnallisteknisten palvelujen laatua mittaavan FCG:n tutkimuksen mukaan koko Suomessa jätehuoltoon oltiin kokonaisuutena tyytyväisimpiä Kouvolassa.

Yhtiön suunnittelemia investointeja jouduttiin siirtämään, koska lakimuutokset, jotka vaikuttavat yhtiön tulevaan jätehuoltovastuuseen ja markkinaehtoisen toiminnan rajauksiin, eivät valmistuneet. Käyttöomaisuuden uusintainvestoinnit pystyttiin hoitamaan tulorahoituksella. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 6,5 %, koska yhtiöllä oli tarjota kapasiteettia rakennus- ja purkujätteen ja lajittelurejektien käsittelyyn myös muille jätelaitoksille sekä yksityisille jätehuoltoyrityksille. Kiitän urakoitsijoinamme toimivia kumppaneita, asiakkaita ja muita sidosryhmiä sekä hallinnossa omistajakuntien edustajia hyvin sujuneesta yhteistoiminnasta.